[:nl]Bezoek aan museum Comm 29-12-2019[:en]Visiting the Comm museum 29-12-2019[:]

[:nl]

Museum Comm
Museum Comm

Stuur jij nog wel eens een brief? Of gebruik je buizenpost? Lees je nog wel eens in een encyclopedie? Bel je al je vrienden op ze uit te nodigen voor je verjaardag?

Tijden veranderen, middelen veranderen, ons gedrag verandert en dus ook het museum. Ooit was comm het PTT-museum, toen het museum voor communicatie en nu Comm. Was het ooit een aantal zalen met vitrines en keurige bordjes met beschrijvingen, nu is het iets heel anders!

Op datum 29-12-2018 bracht ik met vrouw en kinderen een bezoek aan Comm. Dit was hoognodig, aangezien Comm in de nieuwe opzet al in november 2017 opende. De kerstvakantie was natuurlijk een uitstekende gelegenheid om dit eindelijk eens te doen.
Niet alle musea op het gebied van telecommunicatie die ik bezoek lenen zich ervoor om ook vrouw en kinderen mee te nemen, overigens. In dit geval echter wel: comm zit vol met interactieve elementen die leuk zijn voor jong en oud.

Veranderende musea

Comm roddelblad cover
Comm roddelblad cover

Musea veranderen. Het zijn geen verzamelingen van in rijtjes opgestelde voorwerpen met bordjes erbij.

Het gaat nu om totaalervaringen met beeld, geluid en soms zelfs geur en smaak. Maar vooral gaat het om de ervaring, waarbij je zelf iets moet doen, maken, of leren.

Ook worden onderwerpen en aandachtsgebieden op een hoger plan getild, niet zelden gepaard gaand met een abstractere nieuwe naam. Het museum voor Natuurhistorie werd Naturalis, het Nederlands Instituut voor Nijverheid en Techniek werd NEMO, het filmmuseum werd EYE en zo werd het PTT-museum ooit museum voor Communicatie.
Vaak wordt dan de scope groter en niet zelden kan een museum zichzelf er dan in verliezen. Het museum beslaat dan alles en niets en als bezoeker weet je dan eigenlijk niet meer waar het over gaat. Dat idee kreeg ik bij het Enigma, het museum in wording in Kopenhagen waar ik eerder een blog over schreef en ook bij het museum voor communicatie, dat Comm ooit was.

Het nieuwe Comm

Comm bezoek 2019
Comm bezoek 2019

Zien, maar ook horen, voelen en vooral doen: de moderne musea zijn plaatsen waar je totaalervaringen op doet en dat is bij Comm ook zeker het geval.

Er zijn niet alleen zaken tentoongesteld, maar ook audiotours, rondleidingen en interactieve installaties. Daarnaast zijn er voortdurend activiteiten die elkaar afwisselen, zoals een congres over robotica, demonstraties en toen wij er waren workshops over vloggen.

Tijdens de schoolvakanties zijn er extra dingen georganiseerd, gericht op kinderen en jongeren. Onze kinderen deden een speurtocht en een puzzeltocht, bijvoorbeeld.

Comm kinderen op een schermpje
Comm kinderen op een schermpje

Met deze middelen plaatst Comm allerlei communicatie-technieken uit heden en verleden naast elkaar. Stuurden we vroegen een kaartje, nu een appje.

Door vroeger en nu zo naast elkaar te zetten, krijg je een mooi beeld van hoe de tijden zijn veranderd ten aanzien van communicatie, maar ook hoeveel eigenlijk hetzelfde is gebleven.

Zo is Comm er heel goed in geslaagd een leuke en leerzame ervaring voor jong en oud te creëren.

Telefonie

Comm indeling
Comm indeling

En wat is er te zien op het gebied van telefonie? Er is natuurlijk een specifieke telecommunicatie-afdeling waarin allerlei vormen hiervan worden getoond: van de semafoor tot de smartphone.

Onderdeel daarvan is display met een mooie greep uit de telefoonhistorie. Daar hangt onder andere een uiterst zeldzame Hildesheim-telefoon, een wandtoestel dat indertijd is gebruikt voor de eerste automatische stadscentrale van Europa, in Hildesheim, Duitsland.

Comm bezoek 2019 display
Comm bezoek 2019 display

Verder vind je daar bijvoorbeeld een zeer fraaie vroege Bauhaustelefoon en een prachtig stel Heemaf types 1955, waaronder een zeer zeldzame witte.

En natuurlijk vind je door het museum heen allerlei T65’s, de klassieke Nederlandse kunststoftelefoon uit de jaren 60, 70 en 80.

Speciaal is het deel over privacy, waar in het kader van encryptie een vroege exemplaar van de beruchte Enigma codeermachine te zien is.

Shop & Restaurant

Comm shop
Comm shop

Bij de entree kom je direct in de shop. Hier vind je allerlei hebbedingetjes, die met het onderwerp van het museum te maken hebben: kantoorartikelen, boeken, sierraden, speelgoed, gadget en ga zo maar door. Je kunt er ook je toegangskaartjes kopen en er is een postnl-agentschap. Niet alles lijkt direct met het onderwerp van het museum te maken te hebben, want mijn zoon koos een lichtzwaard uit als souvenir.

Het restaurant heeft een leuk modern aanbod van snacks en kleine gerechten en natuurlijk de nodige warme en koude dranken. Er was een leuk eigentijds menu, waar jong en oud iets van hun gading kan vinden. Helaas lunchten we vrij laat en was de soep van de dag op. Het

Heerlijk genoten

Comm heerlijk genoten
Comm heerlijk genoten

We hebben erg genoten van het bezoek aan Comm. Het was een goede combinatie van dingen doen en dingen zien. De kinderen hebben zich goed vermaakt en wijzelf, de ouders, ook. De kinderen hebben een speurtocht en een puzzeltocht gedaan, die ze erg leuk vonden.

Ik had zelfs mijn handen vrij om de dingen te bekijken die ik wilde zien en de nodige foto’s te maken als voorbereiding op dit blog.

Het helpt natuurlijk enorm dat er allerlei schermpjes zijn waar ze het nodige op kunnen doen. 🙂

Over COMM

Museum COMM

Zeestraat 82
2518 AD Den Haag

WWW.COMM.NL

Openingstijden

Maandag Gesloten/Closed
Dinsdag 10:00 – 17:00
Woensdag 10:00 – 17:00
Donderdag 10:00 – 17:00
Vrijdag 10:00 – 17:00
Zaterdag 10:00 – 17:00
Zondag 10:00 – 17:00

 [:en]

Museum Comm
Museum Comm

Have you sent a letter lately? Or do you use pneumatic tubes to send messages? Do you still use an encyclopedia? Do you actually call all your friends to envite them to your birthday party?

Times change, methods change, our behaviour changes and so do musea. Once Comm was the PTT museum, after which it became the Telecommunications museum and now it has become Comm. It started as a number of rooms with nice glass display cases accompanied with neat written description, today it is something quite different!

On the 29th of december 2018 me, my wife and kids visited Comm. It had been too long since my last visit, especially since Comm opened in november 2017 after a huge make over. The Christmas holidays provided a great opportunity for this long overdue trip.

Not every telecom museum I visit is a suitable venue to visit with kids, by the way. In this case, Comm is: it has many interactive elements that are fun for the young and the not so young.

Changing museums

Comm roddelblad cover
Comm roddelblad cover

Museums change. They are no longer collections of straight rows of exhibits with various signs.

Today it is about the comprehensive experience of image, sound and sometimes even smell and taste. But mainly it is about the experience, about the visitor doing, making something and learning.

With this the subjectmatter of the museums is taken to another level, often accompanied with the name changing to something more abstract. So the museum of natural history in Leiden became Naturalis, the Dutch institute for manufacture and technique became NEMO, the Dutch film museum bacame EYE and so the PTT museum at one time became the museum for Communaction.

Often the scope of the subject matter becomes bigger and a museum can lose itself in it. Such a museum covers everything and nothing and leaves the visitor not quite understanding what it is about.  Enigma, the museum in transition in Kopenhagen, about which I blogged before but also the former museum for communication, now Comm, gave me that feeling.

The new Comm

Comm bezoek 2019
Comm bezoek 2019

Seeing, but also hearing, feeling and especially doing: modern museums give you a complete experience and that is certainly the case with Comm.

Comm not only has exhibits, but also audiotours, regular tours, and interactive installations. They have a varied programme of activities, like a congress on robotics, demonstrations and when we visited workshops on vlogging.

During school holidays they organise extra activities especially for children and teens.  Our kids did a scavenger hunt and a puzzle tour, for example.

Comm kinderen op een schermpje
Comm kinderen op een schermpje

So Comm places various communication techniques from the past and the present next to each other. Back when we used to send a post card, now we send an text message.

By comparing now and then, you get a good idea of the chaning times with regards to communication, but also a good idea of how things have remained the same.

In this way Comm has created a very enjoyable learning experience for all ages.

Telephony

Comm indeling
Comm indeling

So, what is there to see with regards to telephony? There is of course a dedication section on telecommunications, where the various kinds of telecommunication are shown: from semaphore to smartphone.

Part of this is a big display with a nice overview of the history of telephony. In it, for example, is a very rare Hildesheim phone, a wall telephone used on the very first automatic public network in Europe, in Hildesheim, Germany.

Comm bezoek 2019 display
Comm bezoek 2019 display

You will also find a very nice early Bauhaus telephone and a beautiful set of Heemaf type 1955s, among which is a very rare white specimen.

Throughout the museum you will find all kinds of  T65’s, of course. The T65 was the classic Dutch plastic telephone from the 1960s, 70s and 80s.

Noteworthy is the exhibit on privacy, which has a special section on encryption, where an early Enigma,  the notorious coding machine, is displayed.

Shop & Restaurant

Comm shop
Comm shop

When entering the museum you will find yourself in the museum shop. The shop has various nick-nacks on offer, that tie in with the subject matter of the museum: stationary, books, jewelery, toys, novelty items, et cetera. Of course there you can buy entrance tickets as well and there is a post office. Not everything seems to be directly relevant to the msueum, as my son chose a light sabre as his souvenir.

The restaurant has a nice contemporary range of snacks and small dishes, and of course various hot and cold drinks. It is a nice modern menu, for every age. We had a late lunch, so unfortunately there was no more soup of the day.

Enjoyable visit

Comm heerlijk genoten
Comm heerlijk genoten

We enjoyed our visit to comm tremendously. It was a good combination of doing and seeing. The kids had a lovely time and consequently so did we, the parent.

The kids liked the scavenger hunt and puzzle tour very much.

I even had my hands free to look at the things I wanted to see and take various photo’s in preparation for this blog.

Of course it helps that there are computer screens, to keep the kids busy. 🙂

About COMM

Museum COMM

Zeestraat 82
2518 AD Den Haag

WWW.COMM.NL

Opening hours

Maandag Gesloten/Closed
Dinsdag 10:00 – 17:00
Woensdag 10:00 – 17:00
Donderdag 10:00 – 17:00
Vrijdag 10:00 – 17:00
Zaterdag 10:00 – 17:00
Zondag 10:00 – 17:00

 [:]

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*