ATEA 1928

[:nl]

ATEAPHONE 1928
ATEAPHONE 1928

Ateaphone 1928 achter
Ateaphone 1928 achter

Ateaphone 1928

In 1928 introduceerde ATEA haar eigen doos-telefoon. Zoals zovelen in deze periode bestond deze telefoon uit een afgesloten metalen doos, die alle componenten bevatte. Het betrof ook hier een autonome, geïntegreerde telefoon. Zonder randapparatuur zoals een subset of een losse bel was deze telefoon op een telefoon te gebruiken.

Ietwat ongewoner was de vormgeving. De behuizing was niet rechttoe-rechtaan, maar had een schuine voorkant voor de kiesschijf, zodat deze makkelijk te gebruiken was, die wat doet denken aan de Siemens & Halske behuizingen uit de jaren 1910. De zijkanten lopen ook niet recht naar beneden, maar zijn schuin, waardoor deze telefoon eigenlijk heel weinig rechte hoeken heeft.

Naam

Ateaphone catalogue series 28
Ateaphone catalogue series 28

In deze periode is het niet gebruikelijk om een telefoon een duidelijke of eenvoudige naam te geven, zoals Ericofoon, Genie of T65. ATEA gaaf haar telefoons gewoon een vier cijferige typeaanduiding, eventueel in combinatie met een letter. Ik heb van een oud ATEA-medewerker een scan van een catalogus uit 1928 gekregen, waar dit toestel op staat. Helaas staat mijn variant er nou net weer niet tussen, dus wat het precieze model nu is is me nog onbekend.

Daarnaast is het ene productnummer het andere niet, maar blijft het toch steeds hetzelfde model.

Ateaphone is een naam die ATEA vaak gebruikte voor haar telefoons, vaak gevolgd door twee cijfers, zoals Ateaphone 50. Dat in combinatie met het jaar van introductie leek me de meest passende naam voor dit toestel. Ik moet er bij zeggen dat er waarschijnlijk in dat jaar nog model werd geïntroduceerd. Zoals bij wel meer toestellen blijft een goede naam voor dit toestel een lastige kwestie.

ATEA-hoorn

In 1928 werd ook de typische bakelieten ATEA-hoorn geïntroduceerd. Deze markante hoorn is vaak het kenmerk waaraan een ATEA telefoon direct te herkennen is.

Deze hoorn is in verschillende varianten op alle ATEA-telefoons tot in de jaren 60 gebruikt. Typisch voor de eerste varianten van de hoorn is het inspreekdeel, waar soort tuitje aan zit. Latere modellen hebben inspreekgaatjes rondom de afsluitdop van de microfoon.

Enkele bijzonderheden

Naast de typische hoorn die voor het eerst verschijnt op dit toestel, zijn er nog een aantal zaken die bijzonder zijn voor dit toestel. ATEA was in deze periode eigendom van Automatic Electric, een Amerikaans bedrijf. Daarom is een deel van de technologie die is gebruikt van AE afkomstig, zoals het ontwerp van het kiesschijfmechanisme. Deze kiesschijf zal, net als de hoorn, nog een aantal decennia door ATEA worden gebruikt. Ook het elektronische deel is grotendeels gebaseerd op technologie van AE.

ATEA serie 30 cradle
ATEA serie 30 cradle

De eerdere varianten hadden een een pin als haakcontact, met daarbij een fraai gedecoreerd plaatje op het oplegdeel voor de hoorn. Dit ontwerp is een rechtstreekse kopie van de Monophones van Automatic Electric. Latere versies hebben een balkje waarmee het haakcontact wordt bediend.

Ateaphone 1928 openBinnen zitten de elektrische componenten op een paneeltje, dat over de bodeMplaat ligt. De componenten zitten bovenop en de bedrading loopt er onderlangs. Op deze wijze is de bedrading netjes weggewerkt, waardoor het binnenwerk een hele strakke aanblik heeft.

Het plaatje kan omhoog scharnieren, zodat de onderzijde toegankelijk wordt.

Ateaphone 1928 bodyshell lockHet sluitmechanisme van de behuizing werkt met een rond plaatje dat draait om een excentrische as. Daardoor komt het plaatje klem te zitten tegen een beugeltje waardoor de behuizing afgesloten wordt.

Het Ateaphone 1928 vandaag

Ateaphone 1928 schema
Ateaphone 1928 schema

Dit model zie je niet zo heel vaak meer en is daarom redelijk bijzonder. Veel exemplaren hebben een koperbehandeling gekregen, om er meer als antiek uit te zien. De zwarte verf is dan verwijderd en het plaatijzer heeft een koperlaagje gekregen. Dus een mooi exemplaar met de originele zwarte verf is redelijk zeldzaam. Waarschijnlijk is dit toestel in Nederland maar heel beperkt gebruikt voor particuliere installaties. De PTT heeft geen gebruik gemaakt van dit model. In België was dit toestel natuurlijk veel meer in gebruik.

In mijn collectie….

Het exemplaar dat ik heb is afkomstig uit België. Het is geheel in originele staat, op het aansluitsnoer en 1 boutje na.

Het betreft een latere variant, uit 1934 ?, met het latere model opleggewei voor de hoorn. Ik hoop ooit een vroegere variant op de kop te kunnen tikken.[:en]

ATEAPHONE 1928
ATEAPHONE 1928

Ateaphone 1928 rear
Ateaphone 1928 rear

In 1928 ATEA introduced their own box telephone. As with so many manufacturers this telephone was basically a closed metal box, containing all the electronic components. It was an autonomous, fully integrated telephone, which means it functions fully without any peripheral equipment such as a ringer or a subset.

The design was somewhat unusual. It was not a straight up and down box, but had a sloping front panel, on which the dial was mounted, making it easy to operate the dial, reminiscent of the Siemens and Halske housings from the 1910s. The sides are also placed under an angle, so this telephone hardly has any straingth angles at all.

Name

Ateaphone catalogue series 28
Ateaphone catalogue series 28

During the period that this phone was introduced it clear and simple names or designations for telephones like Ericofoon, Genie or T65 were not commonplace. ATEA used a simple 4 digit number as a product code, often in combination with a letter. The letter indicated what sort of version it was, for example if it had an earthing button. From an ex ATEA employee I got a scan of this catalogue page from 1928 on this telephone. Unfortunately my specific version is not on it, so I still do not know its precise model number.

Al in all, although product numbers vary, it is still the same model telephone.

Ateaphone is a name ATEA ofthen used for their telephones, often followed by 2 number, like Ateaphone 50. That, with the year of introduction, is apparently the most fitting way to name this telephone. Although I must admit that there was another model, probably introduced it that same year by ATEA. As with other telephones, naming it is sometimes a difficult matter.

ATEA handset

In 1928 that typical ATEA bakelite handset was introduced. This typical design is often the distinguishing feature by which a telephone can be indentified as an ATEA product.

This handset has been used in various versions on all ATEA telephones upto the 1960s. Typical for these early versions is the receiver cap, which has a little spout. Later versions have a ring of sounding holes around the transmitter cap.

Special features

Besides that typical handset that was first used on this telephone, er are a number of other unusual features on this telephone. ATEA was owned by Automatic Electric during this period, a US company. Because of that a lot of AE technology was used, like the design of the dial mechanism. This dial, together with the handset, was used on ATEA telephones for decades. Also the electronics are based on AE technology.

ATEA serie 30 cradle
ATEA serie 30 cradle

Early versions had a pin that actuated the hookswitch, with a very nicely decorated cover. This design is a direct copy from the AE Monophones. Later versions have a kind of horizontal bar that actuates the hookswitch.

ATEA 1928 inside
ATEA 1928 inside

Inside the electrical components are mounted on a panel, that rests on the base plate of the housing. The components are on top, while the wiring runs underneath. This way the wiring is neatly covered, giving the inside a very clean look.

The panel hinges up, giving access to the underside.

Closing mechanism
Closing mechanism

The closing mechanism of the housing is a disc which rotates around an excentric pin. This pushes against a small bracket, locking the housing shut.

The Ateaphone 1928 today

Ateaphone 1928 diagram
Ateaphone 1928 diagram

This model is somewhat rarish. Many have been coppperised, to give it an antique look and feel. The black paint is stripped off and the pressed steel is copperplated. A nice specimen with its original black paint is fairly rare. This model was used in the Netherlands probably only on private installations. PTT never had this model in their inventory. In Belgium this model was of course much more abundant.

In my collection….

The one I have is from Belgium. It is totally original, accept for the line cord and one bolt. It is a later version from 1934 ? with the later model cradle assembly. I hope to find an earlier version on of the these days.[:]