[:nl]Een bezoek aan levende geschiedenis: Houweling Telecommuseum in Rotterdam 16-10-2018[:en]Visiting living history, Houweling Telecom Museum in Rotterdam 16-10-2018[:]

Houweling Telecom Museum
Houweling Telecom Museum

[:nl]

Houweling Telecom Museum hal
Houweling Telecom Museum hal

Een warme zomerdag in oktober. Oh ja, perfect om het Houweling Telecommuseum te bezoeken. Ik had het al veel te lang uitgesteld, zeker nu ik er achteraf op terugkijk. En ik woon er nota bene niet al te ver vandaan!

De ontvangst was warm en persoonlijk, de collectie indrukwekkend en de opzet absoluut uniek. Een geweldig bezoek!

Ik heb er uren doorgebracht en vertrok toch nog met allerlei vragen en toch waren er nog zaken die ik nog eens nader wilde bekijken. Dus als ik de kans krijg, ga ik er zeker nog eens heen!

Voorbereden voor mijn bezoek

Houweling Telecom Museum Telefoon
Houweling Telecom Museum Telefoon

Ik wist al jaren van het bestaan van dit museum, maar was er nog nooit aan toe gekomen het ook echt te bezoeken. Er bestaan niet heel veel telefoonmusea dus ik zou er vaker eentje moeten bezoeken. Ik had pas vernomen dat een ander museum er mee gestopt was, voordat het had kunnen bezoeken. Dus, ook omdat ik een dagje vrij van mezelf tegoed had, besloot ik het Houweling Telecommuseum te bezoeken.

Ze zijn alleen op dinsdagen geopend. Voor bezoek op andere dagen, moet je een afspraak maken. Om zeker te weten dat e ook echt open waren, had ik ze een bericht gestuurd. Er werd geantwoord door Hans Groot en we spraken af om 10 uur. Kennelijk hadden ze gemerkt dat ik er een website op na hield. 🙂

Houweling Telecom Museum telefoons
Houweling Telecom Museum telefoons

Ik ging me goed voorbereiden, dus ik smeerde wat boterhammen voor ik vertrok, kwam er achter dat de batterij van onze goede camera leeg was, kon de reservebatterij niet vinden, duikelde mijn niet-zo-goede camera op, die 2/3e lege batterij had en hoopte dat er nog genoeg in zat om het bezoek te fotograferen.
Ik printte nog snel even de routebeschrijving en natuurlijk weigerde mijn printer dienst. Dus ik joeg de kinderen naar school om die trein van 9 uur nog te halen.

Over het museum

Houweling Telecom Museum bunker
Houweling Telecom Museum bunker

Het museum huist in een oude telefooncentrale in Rotterdam. Het is vernoemd naar een directeur van het telefoondistrict Rotterdam, die ooit het museum mogelijk maakte.

Het gebouw dateert uit 1923. Door voortschrijdende technologie werden centrales steeds kleiner en dus werd de ruimte die werd ingenomen door apparatuur steeds minder. De overgebleven ruimte werd gebruikt om telecom erfgoed onder te brengen en zo ontstond het museum.
Het museum wordt bemand door vrijwilligers, die bijna allemaal voormalige PTT-medewerkers of KPN-medewerkers zijn.

Ze hebben de beschikking over verscheidene ruimtes op een aantal verdiepingen van het gebouw. Het gebouw is nog steeds in gebruik als telefooncentrale, zij het met moderne apparatuur. Ernaast is een klein gebouw met een ontvangstruimte, dat de bunker wordt genoemd.

Aankomst

Houweling Telecom Museum vrijwilligers
Houweling Telecom Museum vrijwilligers

Dus ik meldde me bij de bunker, zoals afgesproken en werd ontvangen door Hans Groot, mijn gids voor de ochtend. Er waren ook een heleboel vrijwilligers en voormalige personeelsleden aanwezig. Zij komen iedere dinsdag bij elkaar om koffie te drinken, het museum te bemensen, rondleidingen te doen, onderhoud te plegen aan de collectie en aan allerlei projecten voor het museum te werken. Dus ik begon met een kopje koffie en een praatje met enkelen van hen.

Bunker & kabelkelder

Kabelkelder
Kabelkelder

De bunker is een klein losstaand gebouwtje, naast de telefooncentrale. Het heet niet voor niets de bunker. Het is gebouwd tijdens de tweede wereldoorlog door de Duitsers. Het heeft een versterkte plafond en versterkte muren als bescherming tegen luchtaanvallen. Rotterdam heeft de nodige luchtaanvallen ondergaan tijdens de oorlog, aangezien Rotterdam één van de grootste havens van Europa heeft, en de centrale onder toezicht stond van Duitsers.

Vervolgens leidde Hans me naar de kabelkelder, waar alle telefoonkabels het gebouw binnenkomen. Dit laat goed de dubbele functie van het gebouw zien; het is niet zomaar een museum maar een echte werkende centrale voor een groot deel van Rotterdam. Een surreële plek, waar al deze dikke kabels al decennia liggen, allemaal telefoongesprekken doorgevend door duizenden kleine draadjes. In dit geval is het een vast onderdeel van de rondleiding, maar normaal komt er bijna nooit iemand in een ruimte zoals deze.

Terug naar boven, kamers vol met schatten

Vitrine met druktoetstelefoons
Vitrine met druktoetstelefoons

Terug in de hal begint het museum zelf. Er zijn allerlei vitrines met allerlei voorwerpen, buitenlandse telefoons, relatiegeschenken van de voormalige PTT, en een klassieke Nederlandse telefooncel, compleet gerestaureerd. De gang naar links leidt naar een aantal ruimtes met verschillende thema’s. Het begon met het gerestaureerde interieur van een postkantoor uit het interbellum, compleet met originele telefooncellen, een kamer met werkende oude telefooncentrales, een andere met kabeltechnologie en eentje met een prachtige collectie telefoonapparatuur vanaf het allereerste begin tot de moderne smart phone.

Terwijl we hier doorheen liepen, legde Hans uitvoerig uit wat alles was en hoe het werkte en vaak ook hoe ze er aan kwamen. En ondertussen kwamen we allerlei vrijwilligers tegen, bezig met allerlei zaken zoals onderhoud, andere bezoekers aan het begeleiden en aanvullende informatie gevend bij het verhaal van Hans.

Persoonlijke ervaring

Hans en PTT-tentje
Hans en PTT-tentje

Na uren rondlopen, luisteren, vragen stellen, praten en foto’s maken realiseerde ik me dat dit museum niet alleen geweldig gebouw was met een mooie collectie, maar dat het vooral de menselijke factor was die door alle hardware heen gewoven was die het zo buitengewoon maakte.

Dat maakt het museum persoonlijk en geeft het heel veel warmte en voegt daarmee iets toe aan het geratel van alle apparatuur. En dat maakte het bezoek zo uitzonderlijk.

Info

Het museum is geopend op dinsdagen van 9 tot 16.00 uur. Je kunt gewoon binnenlopen, maar je kunt ook met een rondleiding mee vanaf 10.00 uur tot 14.30 u. Een rondleiding duurt 1,5 uur. Op andere dagen is het museum alleen op afspraak te bezoeken door groepen.
Entree is gratis, maar een donatie wordt zeer op prijs gesteld natuurlijk.

Houweling telecommuseum

Vlaggemanstraat 15

3038 LA Rotterdam

www.houwelingtelecommuseum.com

[:en]

Houweling Telecom Museum hal
Houweling Telecom Museum hal

A warm summers day in october. Oh yes, perfect for a visit to the Houweling Telecom Museum. I left it for far too long, especially with hindsight. After all, it is quite close to where I live.

The reception was very warm and personal, the collection very impressive and the set up absolutely unique. A great visit!

I was there for hours and left still with a lot of questions and there were still quite a few things I had wanted to have a better look at. So if I have the chance, I will certainly visit again!

Preparing for my visit

Houweling Telecom Museum Telefoon
Houweling Telecom Museum Telefoon

I have known about the existence of the museum for years, but never got around to visiting. There aren’t many of telephone museums around, so I should be visiting them more often. I just found out that another museum closed before I ever visited it. So, since I owed myself a day off all to myself I decided to visit Houweling Telecom Museum.

They are only open on Tuesdays. For visits on other weekdays, you will need to make an appointment. Just to make sure that they were open, I messaged them in advance. I was contacted by Hans Groot and we made an appointed for 10 o’clock. Apparently the noticed I had a website. 🙂

Houweling Telecom Museum telephones
Houweling Telecom Museum telephones

I was going to prepare well, so I made sandwiches before I left, found out that our good camera had an empty battery, could not find the spare battery, dug up my not so good camera which turned out to have a 2/3rd empty battery and hoped that it would have enough power to last the visit.
Printed the directions at the last minute, and of course my printer failed to work. So I had to rush the kids to school to catch that nine o’clock train.

About the museum

Houweling Telecom Museum bunker
Houweling Telecom Museum bunker

The museum is located in an old telephone exchange building in the city of Rotterdam. The name comes from a managing director of the Rotterdam telephone district, who made the museum possible.

The building was built in 1923. With technological progress, exchanges got smaller and so the room taken up with equipment decreased over the years. The space that came available a collection of telecome heritage material was housed and so the museum was born.
It is run by volunteers, almost all of them ex employees of PTT or KPN, the successor of PTT.

They have several rooms available over several floors of the building. The building is still in use as an exchange for land line telephony, albeit with modern equipment. There is a reception room in a small building next to the exchange, called the bunker.

Arrival

Houweling Telecom Museum volunteers
Houweling Telecom Museum volunteers

So I went to the bunker as instructed and was greeted by Hans Groot, who was my tour guide for the morning. There were alsp a lot of the volunteers and former employees. They meet up every Tuesday to have a coffee, man the museum, guide the tours, maintain the collection and work on all kinds of projects for the museum. So I had a coffee and a chat with some of them.

Bunker & underground vault

Cable vault
Cable vault

The bunker is a separate small building, next to the old exchange. It is not called that for nothing. It was built by the Germans during the occupation in WW2. It has reinforced walls and ceiling, providing some shelter against air raids. Rotterdam was frequently attacked during the war, it being a major European port, and the telephone infrastructure was guarded by German officials.

Subsequently Hans led me to the cable vault where all the telephone cables enter the building. This illustrates the dual function of the building, as it is not just a museum but also an actual working telephone exchange for a large part of Rotterdam. A surreal place, where all these thick cable lay there for decades, transporting all these telephone calls over thousands of tiny strands. In this case it is a regular stop for the guided tour and a great photo opportunity, but normally hardly anybody visits a chamber like this.

Back up top, rooms full of treasures

Show case with push button phones
Show case with push button phones

Back in the main hall the exhibition starts. There are display cases with all kinds of items, foreign telephones, promotional gifts from the former PTT, a classic Dutch phone booth lovingly restored. A corridor to the left leads to several rooms with themed exhibits, which we visited one by one. It started with a room with the salvaged and restored interior of an interbellum post office, complete with original phone booths, a room with all kinds of working switching equipment, cable technology, and of course telephones, a fine collection of telephones from the very beginning to the modern smart phone.

During all this Hans explained everything, how everything worked, the history of it, often how they acquired it. And all the while we encountered volunteers doing stuff, like maintenance, guiding other visitors, providing additional information to Hans’ story.

Personal experience

Hans and PTT tent
Hans and PTT tent

After hours of wandering around, listening, asking questions, chatting and making photographs here and there I realised that what made this museum was not just the wonderful building and great collection, but it was the human fabric of volunteers woven in between the hardware that made it so extraordinary.

It makes the museum something personal and gives it a lot of warmth, adds a buzz to the hum of machinery. And that is what made it a great visit.

Info

The museum is open on Tuesdays from 9 till 16.00 hrs. You can just walk in, but you can also take a guided tour from 10.00 till 14.30. A tour is 1,5 hrs.
On other days the museum is only open for groups, by appointment.
A visit is free, but a donation is much appreciated.

Houweling telecom museum

Vlaggemanstraat 15

3038 LA Rotterdam

www.houwelingtelecommuseum.com

[:]

2 Reacties

  1. Had the pleadure to visit there a few years ago with seven other TCI members on a 8 day tour of phone museums throughot Germany and The Netherlands! The volunteers made us all feel most welcome and it was a wonderful experience! The vault is unlike any I have seen in the USA!.

  2. The bunker on the grounds of the Houweling Telecom Museum Behind the museum, there is a bunker built by the Germans during the Second World War. This exhibition consists of photos taken by students of the Grafisch Lyceum Rotterdam and consists of an exciting series of captivating images from very different insights. Groups can visit the building from 1923 on request for a small fee.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*